รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้อำนวยการหลักสูตร บสพ.)
ให้สัมภาษณ์ ถึง Medical Hub มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
 

 


 

‘ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์’ ผู้บริหารหญิงแกร่ง เบื้องหลัง หลักสูตร บสพ. สร้างนักบริหาร (salika.co)

 ข่าวสารเพิ่มเติม

 

 

 
หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์
(บสพ.รุ่นที่ 6 Medical Hub Version)
" Beauty Wealthy Healthy Hearty (BW2H) Together "
      Runskill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์ ควรจะได้มีการเรียนรู้ เพิ่มพูน และฟื้นฟูความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของเครือข่าย
      เพื่อเตรียมความพร้อม และการรองรับ การเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จขององค์กร และนวัตกรรมต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจทางการแพทย์ สถานพยาบาล และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างนักบริหารองค์กร มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ และมีบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการร่วมกันรับใช้สังคม ทางRunskill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. Medical Hub Version) ขึ้น
Pre-Medical and Digital Technology ; Me-D (New Generation & Internship)

โครงการปั้นหมอ Digital 4.0  รุ่นที่ 4

     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 บริษัท อีดียู วิสดอม (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์ CEO และทีมผู้บริหาร ผศ.สุชา จุลสำลี , ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ , อาจารย์สุรีวรรณ สุคนธรส ร่วมงาน ปัจฉิมนิเทศ Pre-Medical and Digital Technology ME-D (New Generation) โครงการ ปั้นหมอ Digital 4.0 รุ่น 3 โดยมอบเงินบริจาค มูลค่า จำนวน 400,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในโครงการ Digital Hospital มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

      ทั้งนี้ รศ.นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ทางบริษัทขอขอบพระคุณ ท่าน รศ.นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา ที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจ ในการจัด โครงการ ปั้นหมอ Digital 4.0 สำหรับเด็กๆ ทุกคนเพื่อเป็นแนวทางการค้นหาตัวเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ

image
image
image